Algemene voorwaarden

1. Definities.

Bederfelijke waar: Chocolade, producten op basis van cacao en patisserie.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in verband met doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,

diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de

consument of niet ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,

op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die

is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie

van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een consument om binnen de bedenktijd af te zien van

de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Hop & Stork Online B.V en de

consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op

afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de

overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en Hop & Stork Online B.V gelijktijdig in dezelfde

ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Leverancier: Hop & Stork Online B.V.

2. Aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten, digitale inhoud en/of diensten.

2.3 Elk aanbod is vrijblijvend en tenminste 14 dagen geldig. Indien het aanbod aantoonbaar

fouten bevat behoudt Hop & Stork Online B.V het recht om de aanvaarding door een derde te

verwerpen en geen uitvoering te geven aan de (beoogde) overeenkomst.

3. Toepasselijkheid.

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of

rechtsverhouding van Hop & Stork Online B.V en derden.

3.2 De algemene voorwaarden worden op de website van Hop & Stork Online B.V geplaatst

zodat derden daarvan kennis kunnen nemen en Hop & Stork Online B.V aan de

informatieplicht heeft voldaan.

3.3 In geval van online bestellingen of telefonische bestellingen wordt voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Hop & Stork

Online B.V zijn in te zien en zij op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het

vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene

voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld zodat deze op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.5. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg

of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Overeenkomst.

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het

voldoen door de contractant aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hop & Stork Online

B.V onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt en de betaling elektronisch

plaatsvindt, treft Hop & Stork Online B.V passende technische en organisatorische

maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een

veilige (web)omgeving.

4.4 Hop & Stork Online B.V zal in geval er sprake is van een consumentenkoop uiterlijk bij

levering van het product, de dienst of digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of

op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop een consument al dan niet van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten

zijn van het herroepingsrecht;

b. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor

zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of

uitvoering van de overeenkomst op afstand;

c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft

van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

d. de procedure waaronder klachten kenbaar moeten worden gemaakt.

5. Betaling

5.1 Betaling van producten en diensten vindt plaats op het moment van de bestelling in de

internet shop van Hop & Stork Online B.V op internet.

5.2 Indien contractant niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,

nadat hij door Hop & Stork Online B.V is gewezen op de te late betaling en Hop & Stork Online

B.V een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te

voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog

verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hop & Stork Online B.V gerechtigd

de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. 3 Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot 2.500,-;

10% over de daaropvolgende 2.500,- en 5% over de volgende 5.000,- met een minimum van

40,-.

6. Levering

6.1 Hop & Stork Online B.V zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de

uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening

van diensten.

6. 2 Als plaats van levering geldt het adres dat aan Hop & Stork Online B.V kenbaar heeft

gemaakt.

6.3 Hop & Stork Online B.V zal bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30

dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

6. 4 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht.

7. Klachten

7.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven dagen nadat de

gebreken zijn geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend per e-mail

bij Hop & Stork Online B.V onder vermelding van het telefoonnummer waaronder betrokkene

bereikbaar is. Op verzoek van Hop & Stork Online B.V dient de betrokkene de goederen af te

geven in een van de winkels van Hop & Stork Online B.V

7.2 Bij Hop & Stork Online B.V ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Hop & Stork Online B.V heeft in ieder

geval 2 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.

8. Herroepingsrecht

8.1 Bij de aankoop van producten waarop het herroepingsrecht van toepassing is heeft

uitsluitend een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te

ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na in ontvangst name

van het product of nadat het product bij het post- en of verzendbedrijf door de consument in

ontvangst kan worden genomen of in ontvangst kan worden genomen.

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig

is om te kunnen beoordelen of hij het product al dan niet wenst te behouden. Indien hij van

zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in

de originele staat en verpakking aan Hop & Stork Online B.V retourneren, conform de

instructie.

8.3 De verzendkosten in verband met aanspraak op het herroepingsrecht komen voor

rekening van de consument. Restitutie zal plaatsvinden binnen een termijn va 14 dagen nadat

de goederen in ongeschonden staat zijn geretourneerd aan Hop & Stork Online B.V en door

haar zijn ontvangen.

8.4 Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten (a) Volgens specificaties van de consument

vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van

een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke

persoon bestemd zijn; (b) Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid

hebben, althans in die gevallen waarbij sprake is van Bederfelijke waar. Het voorgaande

brengt in ieder geval met zich mee dat producten van chocolade, cacao, bonbons en patisserie

niet onder het herroepingsrecht vallen. Ook bijeenkomsten, cursussen en cateringactiviteiten

worden uitgesloten van het herroepingsrecht.

9. Wijziging algemene voorwaarden.

9.1 Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe op de

website van Hop & Stork Online B.V zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat nieuwe

algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten. Op oude

overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die golden ten tijde van het

sluit

10 Toepasselijk recht.

Op overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen tussen Hop & Stork Online B.V en derden is

Nederlands recht van toepassing.

11. Geschillen.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst of rechtsverhouding tussen Hop & Stork

Online B.V en een derde, welke niet in onderling overleg kan worden opgelost, neemt de

bevoegde rechter in 's-Gravenhage kennis, tenzij Hop & Stork Online B.V er de voorkeur aan

geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen,

en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.