Privacy Policy

Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Algemeen

Dat betekent onder andere dat:

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij

via deze privacyverklaring;

- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die

nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in

gevallen waarin uw toestemming is vereist;

- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en

dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te

corrigeren of te verwijderen

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken,

alsmede met welk doel en op basis van welke gronden wij dat doen. Daarnaast wordt

uiteengezet hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, of wij deze gegevens met derden

delen, hoe uw gegevens zijn beveiligd, of en hoe wij gebruik maken van de gegevens en hoe u

contact met ons kan opnemen.

Wij verzamelen, gebruiken, delen en verwerken informatie.

Wij baseren ons op een aantal rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en

anderszins verwerken van de informatie die wij over u hebben voor de doeleinden die in dit

Privacybeleid worden beschreven, waaronder:

- In verband met uitvoering van overeenkomsten. Voor zover nodig voor het nakomen van

overeenkomsten en om te voldoen aan onze verplichtingen.

- In verband met een wettelijke verplichting. Wanneer het nodig is om te voldoen aan een

wettelijke verplichting of een bevel van een rechter, of om rechtsvorderingen in te stellen en te

verdedigen.

- In verband met een gerechtvaardigd legitiem belang. Het leveren en verbeteren van onze

diensten. Het doen van aanbiedingen en het informeren en op de hoogte houden van onze

(potentiële) klanten.

- In verband met door u gegeven toestemming.

- In verband met het waarborgen van de veiligheid en verbeteren van onze diensten en website.

Welke gegevens verzamelen wij ?

- naam (inclusief initialen), voornaam, bedrijf, titel(s), geslacht, geboortedatum, e-mailadres,

adres (zakelijk en/of privé), telefoonnummer(s) en gegevens ten aanzien van uw bestelling

alsmede gegevens over het bezoek van de website.

Wij verzamelen deze informatie en gegevens omdat u deze aan ons verstrekt, worden verstrekt

of omdat u hiervoor toestemming aan ons geeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een

overeenkomst met ons aangaat, wanneer u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt, doordat

u gegevens invult op de website, doordat u ons uw visitekaartje verstrekt of omdat u een

sollicitatie instuurt. Wij kunnen deze gegevens ook verzamelen van andere bronnen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. U

kunt in de instellingen van uw webbrowser aangeven of u deze cookies wilt toestaan, of juist

niet. Dit kan de functionaliteit van de website echter wel beperken.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Er zijn 3 soorten

cookies:

- Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de

website. Bijvoorbeeld uw keuze in het wel of niet accepteren van cookies of op de website

ingevulde gegevens te onthouden.

- Analytische cookies: deze worden gebruikt om een website en de bijbehorende statistieken te

analyseren, waardoor de website (het gebruik daarvan en de vindbaarheid) kan worden

geoptimaliseerd. Hiervoor kan bijvoorbeeld het hulpprogramma Google Analytics worden

gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben

hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

- Andere cookies, bedoeld voor commerciële doeleinden en derde partijen, zoals Social Media

Plugins. Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn

en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze

sociale media.

Recht van inzage, verbetering en verwijdering.

U hebt het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in (al) uw persoonsgegevens en/of deze

te verbeteren, aan te vullen, anderszins te wijzigen, te verwijderen en/of af te schermen. Indien

een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze toestemming te

allen tijde weer in te trekken vanaf het moment van een melding daartoe. Wij registreren geen ip

adressen, althans voor zover wij gebruik maken van bijvoorbeeld Google Analytics dan

anonimiseren wij de ip adressen zodat wij deze ook niet opslaan en kunnen reproduceren.

Beveiliging.

Wij nemen verschillende maatregelen ter bescherming van gegevens, de overdracht en de

opslag van de gegevens die wij verzamelen. Hoewel wij ernaar streven om redelijke én

noodzakelijke bescherming te bieden voor uw informatie, geschikt voor de gevoeligheid ervan,

garanderen wij niet of bieden wij geen waarborg voor de veiligheid van de informatie die u met

ons deelt en zijn wij niet verantwoordelijk voor diefstal, vernietiging, verlies of onbedoelde

openbaarmaking van uw informatie of inhoud. Geen enkel systeem is 100% veilig. De servers

maken bij communicatie via onze website gebruik van standaard Secure Sockets Layer (SSL)-

technologie voor het coderen van (persoonlijke) informatie.

Om te helpen ervoor te zorgen dat deze maatregelen effectief zijn bij het voorkomen van

ongeoorloofde toegang tot uw gegevens moet u zich bewust zijn van de beveiligingsfuncties die

voor u ter beschikking staan in uw browser. U moet een goed-beveiligde browser gebruiken om

persoonlijke informatie naar de website te versturen. Als u een browser gebruikt die niet werkt

met SSL loopt u het risico dat uw gegevens worden onderschept.

Wijziging van deze Privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke

reden dan ook te wijzigen en adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring te

raadplegen.

Welk recht is van toepassing ?

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing, bovendien zijn onze algemene

voorwaarden aanvullend van toepassing.

Hoe lang bewaren wij (persoons)gegevens ?

Voor zover in deze Privacyverklaring niet anders vermeld worden uw persoonsgegevens niet

langer bewaard dan nodig is om de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden te

behalen, of om in overeenstemming te handelen met toepasselijke wet- en regelgeving.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens ?

Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook

het recht om een klacht over een (on)juiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de

Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de

Autoriteit Persoonsgegevens te 's-Gravenhage.

Vragen ?

Voor al uw vragen en/of opmerkingen en/of verzoeken over de verwerking van uw

persoonsgegevens of deze privacyverklaring, kunt u zich richten tot Hop & Stork Online B.V ter

attentie van S. Soekhoe. Vanzelfsprekend kunt u ook een e-mail sturen aan

anil@hopenstork.com. .

laatste wijziging 14 december 2020.